Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvraag


Indien u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven, is een naturalisatie niet nodig. U dient dan een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor unieburgers en hun familieleden wordt hierop een uitzondering gemaakt. Bent u geen unieburger? Dan moet u een TEV-procedure (toegang en verblijf) starten. Bij een TEV-procedure wordt beslist over de verlening van het visum en de verblijfsvergunning. Wij kunnen het aanvragen van een TEV starten en u vervolgens begeleiden bij de MVV procedure (machtiging tot voorlopig verblijf). Heeft u al een mvv aanvraag ingediend bij de IND en is deze afgewezen? Dan kunnen wij hiertegen bezwaar maken en rechtsbijstand verlenen. 

 


DE TEV-PROCEDURE

De TEV-procedure loopt via de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Om een TEV-procedure te starten dient u een zogenaamde MVV-aanvraag in bij de IND. Wanneer gezinshereniging het doel is van deze aanvraag, dan kunt u het formulier “aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin” gebruiken en deze invullen. Wanneer u dit formulier gebruikt, dient de referent de MVV aanvraag in te dienen bij de IND. 

 

 

VOORWAARDEN MVV-AANVRAAG BIJ IND

Om bij de IND een MVV-aanvraag te realiseren moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet u bovendien over de juiste documenten beschikken. Hieronder worden de basisvoorwaarden besproken die nodig zijn bij een machtiging tot voorlopig verblijf. 

 

 • BASISEXAMEN INBURGERING IN BUITENLAND

In beginsel dient de vreemdeling in het buitenland het basisexamen “inburgering in het buitenland” af te leggen om de TEV-procedure te starten. Afhankelijk van uw situatie zijn hierop uitzonderingen van toepassing. In sommige gevallen kan ontheffing of vrijstelling van het basisexamen inburgering in het buitenland worden verleend. Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor ontheffing of vrijstelling tijdens uw TEV-procedure? Neem dan contact met ons op, want wij kunnen u hierover adviseren en eventueel helpen met uw MVV-aanvraag bij de IND. 

 

 • MINIMALE LEEFTIJD BIJ MVV-AANVRAAG

Indien u een MVV-aanvraag wilt indienen, dan moeten beide partners minstens de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Bepalend is hoe oud u bent op het moment dat de beslissing op de aanvraag voor een MVV wordt genomen door de IND. Heeft u de MVV-aanvraag ingediend bij de IND toen u nog 20 jaar oud was, maar bent u op het moment waarop over de aanvraag wordt beslist reeds 21 jaar oud, dan kan deze dus worden ingewilligd. Hierop zijn overigens wel uitzonderingen van toepassing. 

 

 • GELDIGHEID VAN DOCUMENTEN

Om uw TEV-procedure te starten, dient u uw documenten te controleren. Niet alle documenten uit het buitenland zijn immers gereed voor gebruik in Nederland. Sommige documenten moet u bijvoorbeeld laten legaliseren of voorzien van een apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land waar uw document vandaan komt, voordat de TEV-procedure gestart kan worden. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u per land opzoeken of u uw documenten voor de machtiging tot voorlopig verblijf aanvraag bij de IND moet legaliseren of voorzien van een apostillestempel. Tevens kunt u daar lezen waar u uw documenten kunt laten legaliseren of voorzien van een apostillestempel. 

 

 • ROL VAN INKOMEN BIJ TEV-PROCEDURE
Bovendien dient u aan te kunnen tonen dat u voldoende middelen van bestaan heeft om de TEV-procedure te starten. De normbedragen per 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024 voor verblijf bij partner zijn als volgt: 
 • sv-loon per maand zonder vakantiegeld: € 2.069,40
 • sv-loon per maand met vakantiegeld: € 2.234,60

In sommige situaties kunt u bij uw machtiging tot voorlopig verblijf aanvraag in aanmerking komen voor een uitzondering op de inkomenseis. 

 

De TEV-procedure wordt niet afgewezen wegens onvoldoende, niet duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien de hoofdpersoon: 

 • pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft (artikel 7a AOW);
 • naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is of;
 • blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen.

Blijvend en volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangetoond aan de hand van een beschikking van de uitvoeringsinstantie die de arbeidsongeschiktheidsuitkering verstrekt. 

 

Indien u een uitkering krachtens de WAO, WAZ of Wajong ontvangt, wordt blijvendheid aangenomen, indien:

 • uit de toekenningsbeschikking van de uitkerende instantie ingevolge de WAO, WAZ of Wajong blijkt, dat u volledig arbeidsongeschikt bent en
 • uit de meest recente uitkeringsspecificatie (die van minimaal één jaar na datum toekenningsbeschikking is) volgt dat u nog steeds voor 80-100% arbeidsongeschikt bent, omdat de uitkering minimaal op gelijke hoogte is gebleven.
 • ook mensen met een WSW-indicatie kunnen beroep doen op deze vrijstellingsgrond.

Hulp van specialisten bij uw MVV-aanvraag bij de IND

 

Wilt u graag weer herenigd worden met uw gezin? Of wilt u samen met uw buitenlandse partner in Nederland wonen? Wij kunnen voor u de TEV-procedure starten en u begeleiden bij de MVV-aanvraag. Heeft u al een MVV-aanvraag ingediend bij de IND en is deze afgewezen? Dan kunnen wij hiertegen bezwaar indienen en alsnog aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een machtiging tot voorlopig verblijf aanvraag. Neem contact op met onze vreemdelingenrecht advocaten in Amsterdam om uw mogelijkheden te bespreken.